ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α

(Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1167/2015)Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή ΤΕΛΩΝΕΙΟΥΓ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΡΙΟΥ